CFSv2 forecast seasonal SM anomalies

ICs: 20180225 - 20180307

AMJ 2018
JAS 2018
MJJ 2018
ASO 2018
JJA 2018
SON 2018